Elen canisterapeutickým psem v praxi

Elenčiny fotky

S Elen od září 2011 docházíme na geronto-psychiatrické oddělení psychiatrické léčebny v Opavě, kde poskytujeme klientům canisterapii. Na úvod jsem si dovolila trochu teorie pro pochopení, jak moc může návštěva psa klientovi zpříjemnit pobyt v takovémto zařízení. Dále pak uvedu konkrétní zkušenost z praxe.

Canisterapie u seniorů

Senioři často trpí pocity osamělosti a není u nich uspokojována potřeba mít „své blízké“, před kterými se můžou projevovat svobodně a spontánně. Když nejsou po ruce lidé, může je z části zastoupit pes.

Elenčiny fotky Lidé v domovech pro seniory trpí pocity osamělosti ještě mnohem výrazněji a přidává se u nich i pocit vytrženosti ze svého původního prostředí. Psychika seniorů v těchto zařízeních bývá často narušena absencí běžných sociálních vazeb, bývají citově deprimováni, nezažívají často pocity emocionálního uspokojení a naplnění. Kromě prožívání osamělosti a smutku je pro ně velmi zdrcující uvědomování si úbytku sil, někdy se stydí za svůj vzhled, vady zraku a sluchu, což vede k tomu, že se čím dál více uzavírají do sebe a stále více straní zdravější populace. Tyto nemocné a deprivované osoby mohou za pomoci psa získat zpět pohodu a radost ze života. Pes odvádí jejich pozornost od starostí a nemoci a usnadňuje sociální kontakty. Zvířata přijímají nemocného člověka takového, jaký je, a to působí příznivě i na jejich sebehodnocení. Interakce se psem pak napomáhá také při snížení krevního tlaku a zklidnění srdečního tepu. Pes dokáže svými projevy dát i starému člověku nový smysl života. Zvířata jsou výrazným sociálním katalyzátorem a kognitivním stimulátorem, neboť udržují seniora v činnosti, zlepšují intelektuální funkce i starých lidí. Jsou regulátorem společenského chování, poskytují nové téma k hovoru a dříve nepoznané zážitky.

Elenčiny fotky Senioři pobytem v léčebně (nemocnici či ústavu) ztrácejí zázemí a pocit bezpečí, které měli doma. Novým prostředím jsou zneklidněni, a to samozřejmě nepřispívá ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Návštěvy psů mohou pacientům vracet to, o co právě v nemocnici přišli. Vyvolávají vzpomínky a při pravidelných návštěvách mohou v seniorech podpořit i tolik potřebnou chuť do života. Pes nehodnotí, jak nemocní momentálně vypadají a jak se chovají, nechá se pohladit a nabídne pacientovi velmi potřebný přímý kontakt. Výzkumy také prokazují, že mnohým pacientům, kteří mají možnost kontaktu se psy, se rychleji zlepšuje zdravotní stav, lépe se jím hojí rány a užívají méně léků. Jako vhodné se u těchto pacientů jeví provádět i polohování, zejména u osob se špatnou pohyblivostí, s artrózou a po cévní mozkové příhodě. Canisterapie je u seniorů velmi oblíbená také díky tomu, že pes neklade na klienta příliš vysoké nároky, a proto se klient nemusí obávat, že zase selže, naopak může získat pocit sebejistoty, protože zvládl výcvik psa, zapamatoval si nové informace, zvládl spoustu činností atd. Canisterapie u seniorů umožňuje klientům zažít pocit úspěchu, zjistit, co všechno ještě mohou a dokážou. Někdy pomáhá při nalezení důvěry v sebe sama nebo i v hledání důvěry k jiným lidem. Vede k procvičování jemné motoriky a významně přispívá k ovlivnění emocí a kvality života.

Elenčiny fotky Pro canisterapii u seniorů se hodí spíše psi s klidnou, ale veselou povahou. Rozradostňují často už jen tím, že jsou a nechají se pohladit nebo přijmou pamlsek. Při canisterapii přicházejí klienti do kontaktu se zvířetem, které je energické, plné sil. Pes viditelně projevuje své city, svou lásku, kterou se nestydí dát najevo. Často se pak stává, že lidé vzpomínají na zvířata, která někdy sami měli. Kolektivní canisterapie může omezovat pasivnější nebo méně průbojné klienty, proto je v těchto případech vhodné navštěvovat tyto klienty individuálně se psem na pokojích.

Při výběru vhodného terapeutického programu pro seniora musí být brána v úvahu jeho společenská přijatelnost – měl by být pozitivním odrazem věku a statusu osoby a měl by zahrnovat vždy to, čeho je klient ještě schopen, a nikoliv co již nemůže.

Elenčiny fotky Častá snaha nepřijímat podněty zvenčí a odmítání kontaktu ze strany starších lidí se může zdát velmi hrubá. Terapeut se často potýká s nedůvěrou klienta či jeho sníženou motivací. Je však třeba mít na paměti, že za tímto chováním je skryto zklamání a potřeba citu. Psovod pracující se seniory by měl dobře znát psychiku těchto lidí a za pomoci psa navázat s klientem pozitivní vztah. Pes je pro klienta mnohem čitelnější, je opravdový, chová se přirozeně, nic nepředstírá a jeho reakce jsou jednoznačné, a tak nemá se získáním důvěry klienta žádný problém. Právě proto musí první narušení bariery provést pes, posléze se nenásilně připojuje skrze psa i terapeut. Náročnost canisterapie u těchto klientů spočívá také v tom, že většinou trvá delší dobu, než je ona pomyslná bariéra prolomena a dostaví se nějaké výsledky.

Elenčiny fotky

Mým hlavním cílem canisterapie na geronto-psychiatrickém oddělení byla a je snaha zlepšit kvalitu života klientů. Dalšími cíly jsou: zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení sebevědomí klientů, zmírnění stresu, zbavení pocitu osamělosti a aktivizace klientů.

Během naší návštěvy se s Elen snažíme především působit na emoce a chování klienta. Kontakt se psem potlačuje negativní emoce vznikající vlivem nečinnosti a vyvolává u klientů emoce kladné, a tím přispívá k ovlivnění myšlení klientů, což je objektivně pozorovatelné také ve změně chování. Klienti jsou více sdílní, mění se výraz jejich obličeje, pohled se rozjasní a usmívají se. Dále se u klientů snažíme přispět ke zlepšení kognitivních funkcí. Přítomnost psa podporuje u klientů bdělost, snažíme se o procvičování smyslů, pozornosti, soustředění, myšlení, paměti, i orientace v čase a v okolí.

Elenčiny fotky Každá návštěva skýtá možnosti klienty různými způsoby aktivizovat, nenásilnou formou motivovat k pohybu i ke hře se psem. S cílem zlepšit jemnou motoriku procvičujeme obratnost, hybnost a úchopové funkce ruky především hmatovou stimulací, při které se klient dotýká psa. Hlazení přináší oběma také důležitý prožitek slasti. V rámci procvičování úchopové funkce ruky používáme všelijaké předměty určené k aportování. Úchopovou funkci ruky „špetka“ procvičujeme především podáváním různých pamlsků, granulí a piškotů psovi. Házením aportu se snažíme do pohybu zapojit celou horní končetinu.

Vyprávění klientky
Krásné povídání o Crazy a Elen, jakožto canisterapeutických psech, napsala naše klientka:

„Moje canisterapie

Canisterapie je forma terapie založená na kontaktu člověka se psem. Chodí ke mně jedna milá studentka s border kolií Grazynkou a šeltií Elinkou. Mám obě hodně ráda a vždycky se už na ně těším. Ta mladší Eli kopíruje starší Grazy. Moc mě obě baví, když mi ze skroucených rukou slízávají sýr nebo jinou pochoutku.

Jejich teplounký kožíšek je čistý, mechový a malá očka, černé pichlavé špendlíky, tak chápavá. Dívají se mě, když mám smutek a sklání hlavičkou, směju-li se. Nechápou, co to vlastně dělám a proč?

Jejich svět je tak jednoduchý. Milují svou paní, svou misku, do které jim sypou granule a taky tu, na vodu. Mají rády svoje pelíšky a i ty, které si dělají všude, kam přijdou, třeba jen tím, že se schoulí do klubíčka tam, kde se cítí nejbezpečněji.

Pozoruji je, často si povídají pejskovou řečí „Pojď si hrát“ říká Eli, „Nech mě spát“ odpoví Grazy, ale stejně se zvedá, když na ni šeltička doráží. Borderka je klidná a jen jaksi neochotně kamarádku odhání. Nakonec podlehne a nechá na sebe dotírat a po sobě skákat.

Ale když paní řekne „Jdeme ven“ jsou hned u dveří a čekají na vodítka. A což teprve tam, uchránit je před jinými psy když zrovna jedna z nich hárá, je strašně těžké. Toto období je pro pejsky náročné a pro jejich majitele taky. Ale bez něj, bez toho hřejivého, vždy mlčícího a tak mile se dívajícího stvořeníčka, je smutno.“

Význam zvířat pro vývoj dětí

Obsah:

Vliv zvířat na člověka

Vliv zvířat na člověka

Majitelé zvířat jsou dnes ti nejzdravější lidé. Zvíře jim skýtá pravidelný pohyb a duševní rovnováhu. Např. hladíme-li psa, náš krevní tlak klesá a stres se snižuje na snesitelnou úroveň. Odborníci zjistili, že pouhá přítomnost zvířete zmírňuje následky stresu. Lidem, kteří se mazlili se svými miláčky, stoupaly hladiny endorfinů a dalších látek ovlivňujících pocit spokojenosti, pohody a štěstí. Tyto látky se však zároveň zvýšily i u laskaných zvířat. To znamená, že i pro ně je kontakt s člověkem pozitivním zážitkem. Zjistili také, že pokud stresujete osoby, které mají při sobě své zvíře, stres je mnohem nižší.
Soužití se zvířetem má vliv také na náš imunitní systém: dík venčení jsme otužilí a vytrénovaní, dík mazlení si náš organismus vytváří obranné látky, takže netrpíme alergií na srst a na zvířecí sliny. Soužití s přátelským zvířetem nám přináší duševní pohodu, která usnadňuje hojení ran a léčbu nejrůznějších chorob…“ SEHNEROVÁ, Irena . (Pes, děti, rodina : Pes jako hlídač, obránce a společník. 1. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2005. 96 s.)

„Děti vychovávané v kontaktu s psy a kočkami jsou podstatně méně ohroženy běžnými alergiemi. K tomuto závěru dospěli američtí vědci, kteří sedm let sledovali 500 dětí ve věku od narození do sedmi let.
Odborníci porovnávali skupinu dětí, která byla v dětství vystavena kontaktu nejméně se dvěma kočkami nebo psy, se skupinou, která s těmito zvířaty do styku nepřišla. Zjistili, že u dětí, které byly v kontaktu s domácími zvířaty, bylo riziko onemocnění běžnými alergiemi o polovinu menší.
Například 15,5 procenta dětí, které neměly doma psa nebo kočku, byly alergické na kočky, zatímco u dětí, které žily s těmito zvířaty, to bylo 11, 6 procenta, a u dětí vychovávaných se dvěma nebo více zvířaty to bylo 7,7 procenta. Podobnou tendenci lze vypozorovat i u dětí majících alergii na psy.
"Důvodem, proč tolik dětí trpí alergií nebo astmatem, je to, že žijeme příliš čistotně," uvádí doktor Dennis Ownby, ředitel alergologického oddělení fakultní nemocnice v Gruzii, jehož studie byla uveřejněna v časopise American Medical Association.
"Co se děje, když si děti hrají s kočkami a psy? Zvířata je olizují. Olizováním se přenáší spousta baktérií, které mohou modifikovat způsob, jakým bude reagovat imunitní systém," řekl. "Alergologové se celé generace učili, že psy s kočky v domě zvyšují riziko alergií. My přitom víme, pro vznik alergie je nutný opakovaný styk s danou látkou. Výsledky našeho výzkumu jsou ale přesně opačné než naše předpovědi," řekl Ownby.“
Dostupné z: <http://rodina-deti.doktorka.cz/kontakt-zviraty-snizuje-deti>

„Aktivní štěstí“ je poměrně nový, ale značně frekventovaný psychologický pojem. Vychází z toho, že člověk sice může být šťastný bez své vlastní aktivity, bez zásluhy, leč ne trvale. Pokud se má pocit štěstí pravidelně vracet, chce to vlastní aktivitu.
Zážitek štěstí trvale a vysoce souvisí s prožitkem tzv. nevtíravého zájmu, tj. stavu, kdy někomu blízkému nejsme lhostejní. Cítíme jeho zájem, ale i meze onoho zájmu. Na vnímaný zájem odpovídáme stejně. Dáváme, ale i dostáváme. Nutnost investovat vlastní aktivitu a získat poté kladnou zpětnou vazbu prožitek štěstí posiluje.
Ale jak si zajistit tento zájem druhého, abychom mu jej mohli také vrátit? Jednou možností řešení je zvíře. Nároky, které zvíře klade člověku, připomínají nezbytnost dělat něco i pro druhé, starat se o ně. Osvobozují člověka od jeho egoismu. Doplní nebo zajistí jeho aktivitu. Nejen občas, to dokážeme sami, ale dlouhodobě a pravidelně. Tak, jak to sami nedokážeme. I proto je přítomnost zvířete hodnotou k nezaplacení. (Pes a aktivní štěstí. Pes přítel člověka. 2005, roč. 50, č. 9, s. 28.)

Dítě a zvíře

Dítě a zvíře

Naprostá většina dětí miluje domácí zvířata a výzkumy dokazují, že zvířata mají na děti kladný vliv. Ukazuje se, že děti, které mají nějaké zvířátko, jsou více soběstačné, lépe se zapojují do kolektivu a navíc jsou méně sobecké než ostatní děti. Podle německé studie, 90% rodičů věří, že jejich pes plní výchovnou roli v životě jejich dítěte a že se díky zvířeti zlepšila také kvalita života dítěte. Studie dále ukázala, že 80% dotázaných dětí považuje zvíře především za kamaráda a důvěrníka. Zvíře působí proti deprivaci, snižuje dopad různých stresů, naplňuje volný čas a zpětně vede k lidem s obdobným zájmem.
„Zvíře je pro dítě vlastně takovým stimulačním podmětovým zdrojem. Hýbe se, přijímá potravu, komunikuje, je u něj ohromná variabilita nejrůznějších stimulů a současně dítěti říká, že je to tvor živý, a to je velice důležité. Skutečnost, že zvíře dýchá je pro vývoj dítěte opravdu velmi důležitá. Právě proto známá japonská hračka Tamagoči nedokázala nahradit živá zvířata. Na živém tvorovy je pro dítě zajímavé kromě jiného to, že se chová nepředvídatelně. Není to něco, co se dá naplánovat. Zdroj tohoto typu vlastně nikde jinde nenalezneme.“ Tvrdí dětský psycholog Zdeněk Matějček. (TRANKOVSKÁ, Zuzana. Zvíře je zdroj podnětu. Pes přítel člověka. 2004, roč. 49, č. 3, s. 34-35.)
„Každý člověk v průběhu dospívání musí rozvinout diferencované, na všech ostatních lidech nezávislé já. Nestačí mít jen kontakt s druhými lidmi. Vývoj výrazně usnadňuje i vztah s domácími zvířaty. Malé dítě se tak učí utvářet dělící čáru mezi tím, co patří k jeho osobě, a tím, co patří k osobám a tvorům jiným. Jako vše ostatní, i schopnost se musí učit. Zvířata nabízejí nejen citové posílení onoho učení, ale i jakýsi trenažér – cvičnou oblast. Díky ní člověk snadněji pochopi, že chybou je jak nadměrné ztotožnění, tak i přílišný odstup. Vlastní „já“ se vyvíjí postupně. Po první fázi, ve které je protějšek bez ohledu na své potřeby nazírán z egocentrické perspektivy, následuje druhá fáze vývoje. V ní může dojít ke ztotožnění se s objevem. To má svůj význam. Dítě získává schopnost náhledu na vlastní osobu z pohledu druhého. Teprve ve třetí fázi je možné nahlížet vztah mezi „já“ a objektem zvnějšku. Domácí zvíře tímto vývojem doprovází dítě nenápadně a nenásilně, ale o to účinněji. Zkušenost a kontakt se zvířetem nás vyzbrojí patřičným náhledem i nadhledem.“ (Pes pomáhá zrání osobnosti. Pes přítel člověka. 2004, roč. 49, č. 8, s. 22.)

Období novorozence a kojence (do 1 roku života dítěte)

V tomto období jde o základní zakotvení v mikroprostředí spojené s pocity známosti, bezpečí a jistoty. Zároveň však jde také o přiměřenou stimulaci a realizaci motorických a kognitivních aktivit. Ke konci tohoto období může dítě zvíře rozeznávat jako objekt, kterého není třeba se bát a který je příjemný na pohmat.

Období batolete (od 1 roku do 3 let života dítěte)

Období vnímání a poznávání domova, hračky a zejména zvířete. Zvíře se stává častým námětem kreslených postaviček a pro dítě do tří let je velmi zajímavou hračkou, které dává přednost před neživými hračkami. Na rozdíl od dokonalé napodobeniny zvířete je živý tvor nepoměrně vydatnějším a proměnlivějším zdrojem podnětů. Pohybuje se, reaguje, chce si hrát a to všechno je pro dítě velmi atraktivní.

Předškolní věk (3 – 6 let)

Pro předškolní dítě už je živý tvor tím, kdo je v jeho blízkosti. Nejsou to jenom ony podněty, které přicházejí, ale už se s ním manipuluje. Dítě se setkává s tím, že na ně zvíře reaguje. Vzniká interakce. Psychologové zformulovali teprve poměrně nedávno zjištění, že v předškolním věku dítěte se utvářejí takzvané prosociální vlastnosti. Nikoliv tedy, jak jsme se doposud domnívali, ve školním věku, ale už v předškolním věku dítěte. Ony prosociální vlastnosti jsou: spolupráce, souhra, součinnost, soucit, soustrast, zároveň však také např. společná radost. Právě v této době vývoje dítěte se zakládá schopnost pro přátelství.

Mladší školní věk (6 – 10 let)

Pro toto období je typická určitá emancipace od rodiny. Je možno mluvit o veřejných a sociálních prostorech, ke kterým si dítě vytváří vztah. Právě kvůli sociální dimenzi začíná být zvíře mimořádně vhodným partnerem pro školní dítě, dodává mu sebejistotu a pocit bezpečí. Stále však nemůže být péče o zvíře ponechána jen na dítěti, i když se na ní podílí velkou měrou.

Starší školní věk (10 – 15 let)

Sociální aktivity se mění na aktivity kulturní. Je zde výrazná potřeba uplatnit se za pomoci prostředí nebo proti němu. V tomto období dítě potřebuje rovnocenného partnera – může ho nalézt ve zvířeti, zvlášť pokud nemá sourozence. Dítě vstupuje do role pečovatelské. To znamená potřebu o někoho se starat, mít za někoho odpovědnost. To pomáhá dítěti přijmout odpovědnost a rozvíjet rodičovské postoje. Zvíře se stává významným vychovatelem, neboť na sebe nechává výchovně působit. Dítě rozvíjí také svoje sociální dovednosti, aby bylo tolerantní, trpělivé a poskytovalo péči. Více než 80 % rodičů si myslí, že zvíře může u dítěte podporovat pocit zodpovědnosti, a tři čtvrtiny rodičů se domnívají, že pořízením zvířete se u dítěte vyvine větší zodpovědnost vůči přírodě. Pokud srovnáme očekávání rodičů s názory dětí, musíme konstatovat, že zvíře má mnohem větší vliv na dětskou fantazii a imaginativnost, než si toho jsou rodiče vědomi. Pro děti od deseti do čtrnácti let je zvíře navíc významným faktorem sociální prestiže u kamarádů. A není možné pominout také vliv na rozvoj pohybových schopností dítěte, které je zvířetem nucené ke zvýšené pohybové aktivitě.

Adolescence (15 až 18 – 20 let)

Začíná se objevovat zralejší vztah k živým tvorům. Zvíře je chápáno v širších vazbách svého druhu, např. u psa se dospívající aktivně podílí na výcviku a je schopen o něj zodpovědně pečovat. Pokud dokáže zvířeti porozumět, je to základ veškerého soužití.
Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek696.htm

Možná rizika soužití dítěte se zvířetem

Možná rizika soužití dítěte se zvířetem

Společenská izolace

Zvláštní kapitolou je nebezpečí společenské izolace, ke které může společnost se zvířetem paradoxně vést. U některých chovatelů zvířat mohou zájmy o zvíře převážit nad vztahy k lidem. Izolují se od svého okolí a stávají se z nich podivínští samotáři. S tímto problémem se však setkáváme většinou pouze u starších lidí, kteří nemají dostatek sil a energie k udržování komplikovaných mezilidských vztahů. Kontakt se zvířetem jim pomáhá udržovat alespoň určitou úroveň vztahu k živým tvorům v jejich blízkosti, zvířata jim dávají možnost prožívat alespoň nějaký vztah. Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek697.htm

Negativní reakce na smrt zvířete

„Dalším rizikem silného vztahu člověka ke zvířeti může být smrt zvířete. U dítěte může být často provázena dlouhodobým žalem, pocitem nenahraditelné ztráty či dokonce domnělými pocity viny za smrt zvířete, což se může na psychice člověka negativně odrazit.“
Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek697.htm>
Problémy přináší i to, že setkání se smrtí je obecně mezní zkušenost, kterou obtížně zvládají i samotní dospělí. Smrt náhle rozkolísá celý obraz světa. Všechny zdánlivé jistoty jsou najednou zpochybněny, protože každý život jednou skončí. Když zvíře dnes zemře, může teoreticky zítra zemřít také mamka nebo taťka. A tohle poznání je velmi závažné. Dokonce ani mi dospělí nedokážeme s tímto poznatkem žít, ale zatlačujeme ho do podvědomí. Skutečnost je taková, že poznání, že všechno živé na Zemi musí jednou pominout, patří mezi vůbec nejtvrdší poznání. Aby děti duševně dospěly, potřebují ale nutně pozitivní pohled na svět. Abychom dokázali plně zvládnout traumatizující událost, musíme projít čtyřmi fázemi procesu smutku. Jedině tak se smrt může stát nakonec zkušeností, která dítě posílí.
V první fázi smutku dítě skutečnost prostě zapře. Děti fungují i nadále tak, jak jsme zvyklí. Dospělý často dospívají ke špatnému závěru, že děti rychle zapomněly. Často pak slýcháme, že je nejlepší o zvířeti už nemluvit. Tím ovšem jen povzbudíme proces potlačování. To, co má být jen dočasným opatřením na ochranu nezralé duše, se pak stane nežádoucím zablokováním, které nedovolí proniknout smutku do vědomí. Jestliže člověk smutek nezpracuje, bude se i jako dospělý cítit ohrožen i malými nádechy melancholie. Bude celý život na útěku před sebou samotným. Mnohem lepší je dát dítěti možnost, aby se rozloučilo se zemřelým dítětem. Pohřby se koneckonců nekonají jen tak bezdůvodně. Brání truchlícím, aby se vzdálili realitě, a umožní jim postavit se nastalé situaci čelem.
Hovořit o pocitech je užitečné a vyvolává druhou fázi smutku. V ní vyplavou na povrch skutečné pocity. To se může u jednotlivých dětí velmi lišit. Některé pláčou, jiná se vztekají a rozčilují nebo truchlí potichu. Někdy hovoří o pocitu ztráty. Důležité je nechat dítě, aby dalo svým citům průchod. Největší chybou by v této fázi bylo dítě usměrňovat. Nyní dítě potřebuje skutečnou oporu, u které může hledat pochopení a která mu ukáže, že svět není jen špatný.
Ve třetí fázi dítě prožívá ve vzpomínkách znovu společný život se zvířetem a hovoří o něm. Postupně se smíří s osudem.
V poslední fázi zpracování smutku se dítě otevře. Nyní je připraveno přijmout nové zvíře.
Dítě, které prošlo procesem smutku, bude stát ve světě s trochu realističtějším pohledem na svět i na sebe. Bude silnější, protože získalo širší pohled na svět a velmi cennou zkušenost.
(Když děti truchlí pro psy. Svět psů. 2003, č. 8, s. 17-19.)

Vliv týrání zvířat na psychiku dítěte

Vliv týrání zvířat na psychiku dítěte

„Dětí, které trápí zvířata, málokdy zůstanou jen u toho. Každému, kdo si zvykne pohlížet na život živých tvorů všeobecně jako bezcenný, hrozí nebezpečí, že z toho vyvodí, že také lidský život je bezcenný.“, napsal humanista doktor Albert Schweitzer.
„Jedna ze studií prováděných v USA prokázala, že u dětí, které trápí zvířata, je pětkrát pravděpodobnější, že by mohli spáchat trestný čin na lidech. „Jsou to právě ty dětí, které se nenaučí, že není správné píchat malé pejsky do očí.“, tvrdí Robert Ressler, zakladatel jednotky FBI pro zkoumání chování.
(Od trapiče zvířat k sériovému vrahovi. Svět psů. 2005, č. 9, s. 56.)

„Děti se správnému zacházení se zvířaty musí naučit. A potřebné znalosti by jim měli zprostředkovat rodiče.
Dnes jsou v některých nápravných zařízeních povolena zvířata. Péčí o ně se vězni učí pozitivním emočním prožitkům, které jim v dětství byly z různých příčin odepřeny, mění své dosavadní životní hodnoty a plánují si budoucí život.“
(Trápení bez úmyslu?. Svět psů. 2005, č. 9, s. 57.)

ZOOTERAPIE - terapie pomocí zvířat

ZOOTERAPIE - terapie pomocí zvířat

Nejznámější jsou: Canisterapie („léčba pomocí psů“) a Hippoterapie („léčba pomocí koní“)
Historie vzájemných vztahů mezi člověkem a zvířetem a léčebných vlivů zvířat na člověka je samozřejmě velice dlouhá. O pozitivním vlivu zvířat na člověka se dozvídáme už ze starověkých spisů. Vlastní počátky používání zvířat k terapeutickým účelům najdeme v polovině minulého století v léčbě duševně nemocných. Protagonisty v používání terapie pomocí domácích zvířat se stali v sedmdesátých letech našeho století americký psychiatr Boris Levinson a manželé Corsonovi.

Canisterapie

Od doby Levinsonových výzkumů víme, že vztah člověk – zvíře dokáže vyvolat pozitivní sociální a emocionální, ba přímo terapeutické účinky, které mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu člověka. Na počátku jeho práce stálo náhodné setkání jeho psa a emocionálně postiženého dítěte, které s Levinsonem nikdy přímo nekomunikovalo, ale o psa zájem mělo. Další vztah mezi tímto dítětem a psem se stal cestou ke konečnému uzdravení dítěte, a Levinson začal používat domácí zvířata jako součást terapie. Ověřil si, že zvířata fungují jako přechodné objekty, kdy si dítě nejprve vytvoří vztah se zvířetem a posléze i s terapeutem a dalšími lidmi. Levinson zformuloval hypotézu, podle níž zvířata nepředstavovala způsob vyléčení, ale působila jako sociální katalyzátor, který zahajuje a podněcuje sociální kontakt.
V dětské terapii mohou být psi její nenahraditelnou součástí. Tato forma terapie je velmi vhodná u diagnóz smyslových poruch nebo poruch chování a prožívání, které mají kořeny v nedostatku emocionálního pocitu bezpečí v raném vývoji dítěte. Jak poukazuje Levinson, existuje důležitý rozdíl mezi hrou se zvířaty a hrou s panenkami nebo jinými hračkami. Dítě totiž velmi brzy u zvířete zjistí, že jsou jeho city opětovány a že jsou vzájemné. Díky vztahu se psem zakouší dítě cennou emocionální podporu. Zvyšuje se jeho důvěra ve psa i důvěra v sebe.
Velkou roli hraje pes v terapii dospívajících, pro které je domov zdrojem konfliktů. Důležitá je rovněž terapeutická hodnota psů v péči o děti, které mají problémy osvobodit se od svých matek a začít s nezávislým emocionálním rozvojem. Handicapovaným dětem pomáhají psi prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění. Navíc styk se zvířaty obohacuje rejstřík dětských zájmů a schopností.
„Základní terapeutické možnosti psů se ukázaly také ve spojení s neurotickými symptomy, při konfliktech mezi rodiči a dětmi, při nedostatku komunikačních dovedností a při symptomech autismu, včetně odmítání kontaktu s lidmi a jako odborná pomoc dětem, které vyrůstaly v rodinách, kde docházelo k násilí, nebo byly sexuálně zneužívány či se musely podrobit příliš autoritativní výchově, je samozřejmá. Kromě této odborné pomoci však může situaci zlepšit i pes.
Ať už došlo v rodině k jakýmkoli problémům, je volba pořízení psa vhodná a stává se jistou formou domácí psychoterapie. Nejdůležitější po traumatickém zážitku je pro dítě znovuzískání důvěry k rodičům, nebo po jejich ztrátě navázání vztahu s blízkými členy rodiny a pocit bezpečí. Nový pes v rodině je středem zájmu a pomáhá jejím členům zaujmout nové role. Rodina pak dobrovolně tráví při venčení nebo hře čas společně. Dítě v takovém případě necítí potřebu strhávat na sebe pozornost nežádoucím (delikventním) chováním.
Další důležitou oblastí je zachování stejného režimu, nebo chcete-li řádu v rodině i po tragické události. Pravidelná péče o psa, spojená s krmením, venčením a veterinárním dohledem tento režim zajistí. Je významná především pro starší děti, které ji zvládnou a cítí tak zodpovědnost za něčí život. Úroveň jejich zodpovědnosti je přímo úměrná s vlastním sebehodnocením a v kritický čas pomůže zapomenout. I zde však platí zlatá střední cesta. Ačkoli se zpočátku zdá, že práce spojená se psem nebo nový koníček pomáhá překlenout krušné období, zátěže dítěte by neměla být k jeho věku nepřiměřená. Mohla by totiž ohrozit vývoj dítěte. Neméně důležitá je snaha o udržení kontaktu s dětmi stejného věku. Také tady pes dítěti pomůže nenásilnou formou vztahy s vrstevníky obnovit nebo navázat nové v kolektivu se stejným zájmem.
Kynologie nabízí dětem mnoho vyžití se psem v létě i v zimě. Široký výběr plemen umožní spokojenost rodině s velkými nároky na výdej fyzické energie i rodině dávající přednost pasivnější rekreaci. Ve sportu, kterému se dítě se psem bude věnovat, pochopí význam prohry a vítězství, jež je pro budoucí život přínosem. Při výchově a výcviku psa se naučí motivaci. Nutnosti pochvaly, ale i přiměřeného trestu. V kolektivu (například na cvičišti) se dítě naučí respektovat autoritu a zkušenosti. Naučí se interakci s lidmi různého stáří, ale bude je podrobovat i vlastní kritice a utvoří si objektivní náhled. V takovém kolektivu si najde vzor a rozhodne se pro vlastní cestu k cíli.
Pes v každém případě pozitivně ovlivní rodinu, která si ho pořídila. A přestože dítě nevyrůstá v kompletní nebo harmonické rodině, je pes schopen uspokojit některé jeho potřeby a obohatit mu citový život. Společným soužitím v rodině a sdělováním si vzájemných pocitů se dítě učí vcítit do druhého (empatii).
Vzor „zdravé rodiny, mezilidských vztahů a opory často chyběl dětem, které se později dopustily vážných trestných činů.“
(MIKOLÁŠOVÁ, Karin. Pomůže nám pes?. Pes přítel člověka. 2005, roč. 50, č. 3, s. 81.)

Se psy, s králíky nebo s morčaty chodí terapeuti za dětmi na onkologii
Prolamují bariéry při úzkostech, traumatech, depresích, návalech samoty a beznaděje, které přináší řada nemocí nebo stáří. Začíná to dotykem, pohlazením, úsměvem, několika slůvky. V člověku se zase začíná probouzet zájem o komunikaci a o okolní svět, zase začíná projevovat city. Terapie pomocí zvířat pomáhá při neurózách, epilepsii a autismu (porucha, která naruší schopnost navazovat vztahy), ale také nevidomým, neslyšícím, dětem postiženým obrnou a tak dál.
V přítomnosti zvířat, která dovedou vzbudit lásku člověka, se cítíme bezpeční a milovaní. Dotek jemné srsti a pozorný pohled například psa, který naslouchá, neodmlouvá a nekritizuje, prospívá jak zdravým, tak nemocným. A může pomoci i tehdy, když člověku nepomáhají ani léky.

Člověk a zvíře v terapii – fakta

Zájem o kladné působení zvířat na zdraví lidí začal přibližně v 60. letech minulého století v USA, když Boris Levinson, psycholog pracující s dětmi, které mají potíže se sociální adaptací, všiml, že některé děti, které s ním odmítaly komunikovat, mluvily s jeho psem a využil toho jako součást terapie. Postupně se mu podařilo docílit, aby dítě komunikovalo i s ním. Byl to podnět k tomu, aby dětští psychiatři a psychologové začali zkoumat kladné působení zvířat jako součást léčebného procesu.

Koncem šedesátých a pak v sedmdesátých letech se odborníci v řadě zemí začali zajímat o to, jaký význam mají zvířata při sociální rehabilitaci lidí. Např. Lidé na procházce se psem zapřádají hovor s dalším člověkem se psem. Zvířata mají kladný vliv na vzájemné vztahy mezi lidmi. Dávají jim možnost společné činnosti a společných zájmů.
Účinky canisterapie jsou zjevné až po delší době. "Je to dlouhodobá záležitost, výsledky jsou vidět po půl roce nebo po roce," říká. Canisterapie má velice široké pole působnosti. Určená je například k rehabilitačním účelům, dětem s poruchami učení, seniorům a také mentálně postiženým. "U hodně mentálně retardovaných dětí je pokrok podstatně rychlejší než třeba u dětí se specifickými poruchami učení,"
Psi pomáhají dětem zvýšit sebevědomí, vnáší mezi ně pohodu. "Pokud má dítě špatné rodinné zázemí, může si své problémy na psovi ventilovat a vytvořit si k němu kladný vztah. Spousta dětí s poruchami dyslexie a dysgrafie se u pejsků projevuje daleko klidněji. Čtou jim, i když před lidmi se stydí. Také děti s poruchami řeči si s pejsky rády povídají, protože ti je nekritizují. Ke každému se chovají velice kladně a nikoho neshazují. Dokáží také vycítit, zda jsou se zdravým nebo postiženým člověkem,"
Je zajímavé, že známí psychoanalytici Freud a Sullivan měli vždy ve své ordinaci psy, ačkoliv nám není známo, zda tato zvířata hrála roli v terapeutickém procesu. Levinson udává, že 33 % klinických psychologů ve Spojených státech používá zvířat jako pomoci v terapii a zdá se, že psi jsou nejoblíbenějším druhem.
Specifické znaky, které činí psy tak oblíbenými v terapii, byly definovány Corsonovými. Je to jejich schopnost poskytovat kladné emoce a dotykový kontakt v každé době a za každé situace spolu s dětsky naivní důvěrou, kterou psi vůči lidem chovají – to vyvolává obdobnou reakci u lidí, kteří zase dávají důvěru psovi a kteří se cítí za zvíře odpovědni.
Z některých výzkumů vyplývá, že komunikace mezi člověkem a psem je daleko úspěšnější než mezi člověkem a jeho vlastním dítětem. Psi jsou bráni jako naprosto otevření a čestní partneři bez racionálního vysvětlování a vedlejších motivů. Problémy, které se objevují v komunikaci mezi lidmi, jsou zde minimalizovány.
Psi mají podstatný význam v procesu nonverbální komunikace, a to proto, že vyvolávají důvěru, jistotu a pocit sebedůvěry a zároveň zmenšují pocit nedůvěry, odcizení a nízkého sebeocenění. Výzkumná potvrzení důležitosti nonverbální komunikace ve vývoji člověka – oční kontakt, dotyk, mimika a gestikulace – vedly k použití psů na psychiatrických klinikách v případech nedostatku komunikativních dovedností anebo odmítání kontaktu u pacientů.
Podle Corsonových má být terapie pomocí zvířat (Pet – facilitated psychotherapy) podporou a ne nahrazením jiných forem psychoterapie. Může být cenným nástrojem v psychoterapeutickém procesu a je významným zdrojem v procesu resocializace. Úspěch této terapie je podpořen faktem, že pacienti často akceptují „psí lásku“ mnohem snadněji než náklonnost lidí. Přirozený vztah se psem se tak stává příčinou zvýšení pacientova pocitu odpovědnosti, sebeocenění a jistoty. Terapie se zvířetem je možností, jak uvést pacienta do reality. Nejenže díky interakci se zvířetem a jeho reakcemi je posilován vlastní systém sebehodnocení u pacienta, ale zároveň si pacient začíná být vědom limitů vlastního chování a zákonitostí vzájemného působení.
V terapii je ovšem třeba postupovat pomalu a s ohledem na pacienta, to platí zejména u psychiatricky nemocných pacientů. První kontakt se psem nebo s jiným zvířetem by se měl uskutečnit buď u postele pacienta, nebo v příbytku zvířete – záleží to na stupni odmítnutí nebo přijetí pacienta. První kontakty i další průběh terapie jsou nahrány na video stejně jako vzájemné vztahy pacientů. Terapeut může zaznamenat velmi rychlý terapeutický pokrok. Z videomateriálu bylo zřejmé, že pacienti byli bezprostřednější a spontánnější ve verbálních reakcích ke psům i ke druhým lidem. Dětští pacienti si například začínají opět povídat s druhými dětmi a ptají se, zda by nemohli vidět psy častěji a jestli by nemohli v péči o zvíře pomoci.
Jakmile pacient zakusí vztah se psem, jeho aktivita se výrazně zvýší. V některých případech byli pacienti brzy schopni pohybovat se se psem po klinice a začínali o psovi mluvit s druhými. Když byli pacienti z kliniky propouštěni, často projevovali přání vzít si psa domů.
Corsonovi užívali tohoto typu terapie zvlášt v případech, kdy selhaly všechny jiné formy terapie, například u pacientů extrémně introvertovaných, odmítajících kontakty s jinými lidmi a také u hluchých pacientů. Z padesáti pacientů, kteří se této terapii podrobili, nezaznamenali účinek pouze ve třech případech, a to proto, že pacienti zvíře zcela odmítali. U zbývajících pacientů zaznamenali zvýšené pocity sebevědomí, touhu po samostatnosti a zvýšený pocit odpovědnosti. Tyto pocity byly v přímém poměru ke stupni péče a odpovědnosti pacientů vůči psům.
Corsonovi zdůrazňují, že výběr terapeutických zvířat podléhá povaze duševní poruchy a dílčím okolnostem pacientova onemocnění. Z vývojově vyšších zvířat existuje nejvíce zkušeností se psy, kočkami a s některými domácími ptáky – andulky, papoušci, kanárci. Z užitkových zvířat potom s kozami, ovcemi a s drůbeží. Kůň má mezi zvířaty zvláštní postavení. Je určený zejména pro rehabilitaci a pro rekreační účely. Z menších zvířat jsou uváděni křečci, morčata, králící a myši. Velice populární je pro své estetické a relaxační účinky také chování akvarijních rybek. Pro terapeutické účely doporučují Corsonovi psy. Jednou z výhod jejich použití je široká škála různých plemen nabízející plemena různých velikostí, povah a vzorců chování.
Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek697.htm>

Canisterapie

Obsah:

Vliv zvířat na člověka

Vliv zvířat na člověka

Majitelé zvířat jsou dnes ti nejzdravější lidé. Zvíře jim skýtá pravidelný pohyb a duševní rovnováhu. Např. hladíme-li psa, náš krevní tlak klesá a stres se snižuje na snesitelnou úroveň. Odborníci zjistili, že pouhá přítomnost zvířete zmírňuje následky stresu. Lidem, kteří se mazlili se svými miláčky, stoupaly hladiny endorfinů a dalších látek ovlivňujících pocit spokojenosti, pohody a štěstí. Tyto látky se však zároveň zvýšily i u laskaných zvířat. To znamená, že i pro ně je kontakt s člověkem pozitivním zážitkem. Zjistili také, že pokud stresujete osoby, které mají při sobě své zvíře, stres je mnohem nižší.
Soužití se zvířetem má vliv také na náš imunitní systém: dík venčení jsme otužilí a vytrénovaní, dík mazlení si náš organismus vytváří obranné látky, takže netrpíme alergií na srst a na zvířecí sliny. Soužití s přátelským zvířetem nám přináší duševní pohodu, která usnadňuje hojení ran a léčbu nejrůznějších chorob…“ SEHNEROVÁ, Irena . (Pes, děti, rodina : Pes jako hlídač, obránce a společník. 1. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2005. 96 s.)

„Děti vychovávané v kontaktu s psy a kočkami jsou podstatně méně ohroženy běžnými alergiemi. K tomuto závěru dospěli američtí vědci, kteří sedm let sledovali 500 dětí ve věku od narození do sedmi let.
Odborníci porovnávali skupinu dětí, která byla v dětství vystavena kontaktu nejméně se dvěma kočkami nebo psy, se skupinou, která s těmito zvířaty do styku nepřišla. Zjistili, že u dětí, které byly v kontaktu s domácími zvířaty, bylo riziko onemocnění běžnými alergiemi o polovinu menší.
Například 15,5 procenta dětí, které neměly doma psa nebo kočku, byly alergické na kočky, zatímco u dětí, které žily s těmito zvířaty, to bylo 11, 6 procenta, a u dětí vychovávaných se dvěma nebo více zvířaty to bylo 7,7 procenta. Podobnou tendenci lze vypozorovat i u dětí majících alergii na psy.
"Důvodem, proč tolik dětí trpí alergií nebo astmatem, je to, že žijeme příliš čistotně," uvádí doktor Dennis Ownby, ředitel alergologického oddělení fakultní nemocnice v Gruzii, jehož studie byla uveřejněna v časopise American Medical Association.
"Co se děje, když si děti hrají s kočkami a psy? Zvířata je olizují. Olizováním se přenáší spousta baktérií, které mohou modifikovat způsob, jakým bude reagovat imunitní systém," řekl. "Alergologové se celé generace učili, že psy s kočky v domě zvyšují riziko alergií. My přitom víme, pro vznik alergie je nutný opakovaný styk s danou látkou. Výsledky našeho výzkumu jsou ale přesně opačné než naše předpovědi," řekl Ownby.“
Dostupné z: <http://rodina-deti.doktorka.cz/kontakt-zviraty-snizuje-deti>

„Aktivní štěstí“ je poměrně nový, ale značně frekventovaný psychologický pojem. Vychází z toho, že člověk sice může být šťastný bez své vlastní aktivity, bez zásluhy, leč ne trvale. Pokud se má pocit štěstí pravidelně vracet, chce to vlastní aktivitu.
Zážitek štěstí trvale a vysoce souvisí s prožitkem tzv. nevtíravého zájmu, tj. stavu, kdy někomu blízkému nejsme lhostejní. Cítíme jeho zájem, ale i meze onoho zájmu. Na vnímaný zájem odpovídáme stejně. Dáváme, ale i dostáváme. Nutnost investovat vlastní aktivitu a získat poté kladnou zpětnou vazbu prožitek štěstí posiluje.
Ale jak si zajistit tento zájem druhého, abychom mu jej mohli také vrátit? Jednou možností řešení je zvíře. Nároky, které zvíře klade člověku, připomínají nezbytnost dělat něco i pro druhé, starat se o ně. Osvobozují člověka od jeho egoismu. Doplní nebo zajistí jeho aktivitu. Nejen občas, to dokážeme sami, ale dlouhodobě a pravidelně. Tak, jak to sami nedokážeme. I proto je přítomnost zvířete hodnotou k nezaplacení. (Pes a aktivní štěstí. Pes přítel člověka. 2005, roč. 50, č. 9, s. 28.)

ZOOTERAPIE - terapie pomocí zvířat

ZOOTERAPIE -terapie pomocí zvířat

Nejznámější jsou: Canisterapie („léčba pomocí psů“) a Hippoterapie („léčba pomocí koní“)
Historie vzájemných vztahů mezi člověkem a zvířetem a léčebných vlivů zvířat na člověka je samozřejmě velice dlouhá. O pozitivním vlivu zvířat na člověka se dozvídáme už ze starověkých spisů. Vlastní počátky používání zvířat k terapeutickým účelům najdeme v polovině minulého století v léčbě duševně nemocných. Protagonisty v používání terapie pomocí domácích zvířat se stali v sedmdesátých letech našeho století americký psychiatr Boris Levinson a manželé Corsonovi.

Canisterapie

Od doby Levinsonových výzkumů víme, že vztah člověk – zvíře dokáže vyvolat pozitivní sociální a emocionální, ba přímo terapeutické účinky, které mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu člověka. Na počátku jeho práce stálo náhodné setkání jeho psa a emocionálně postiženého dítěte, které s Levinsonem nikdy přímo nekomunikovalo, ale o psa zájem mělo. Další vztah mezi tímto dítětem a psem se stal cestou ke konečnému uzdravení dítěte, a Levinson začal používat domácí zvířata jako součást terapie. Ověřil si, že zvířata fungují jako přechodné objekty, kdy si dítě nejprve vytvoří vztah se zvířetem a posléze i s terapeutem a dalšími lidmi. Levinson zformuloval hypotézu, podle níž zvířata nepředstavovala způsob vyléčení, ale působila jako sociální katalyzátor, který zahajuje a podněcuje sociální kontakt.
V dětské terapii mohou být psi její nenahraditelnou součástí. Tato forma terapie je velmi vhodná u diagnóz smyslových poruch nebo poruch chování a prožívání, které mají kořeny v nedostatku emocionálního pocitu bezpečí v raném vývoji dítěte. Jak poukazuje Levinson, existuje důležitý rozdíl mezi hrou se zvířaty a hrou s panenkami nebo jinými hračkami. Dítě totiž velmi brzy u zvířete zjistí, že jsou jeho city opětovány a že jsou vzájemné. Díky vztahu se psem zakouší dítě cennou emocionální podporu. Zvyšuje se jeho důvěra ve psa i důvěra v sebe.
Velkou roli hraje pes v terapii dospívajících, pro které je domov zdrojem konfliktů. Důležitá je rovněž terapeutická hodnota psů v péči o děti, které mají problémy osvobodit se od svých matek a začít s nezávislým emocionálním rozvojem. Handicapovaným dětem pomáhají psi prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění. Navíc styk se zvířaty obohacuje rejstřík dětských zájmů a schopností.
„Základní terapeutické možnosti psů se ukázaly také ve spojení s neurotickými symptomy, při konfliktech mezi rodiči a dětmi, při nedostatku komunikačních dovedností a při symptomech autismu, včetně odmítání kontaktu s lidmi a jako odborná pomoc dětem, které vyrůstaly v rodinách, kde docházelo k násilí, nebo byly sexuálně zneužívány či se musely podrobit příliš autoritativní výchově, je samozřejmá. Kromě této odborné pomoci však může situaci zlepšit i pes.
Ať už došlo v rodině k jakýmkoli problémům, je volba pořízení psa vhodná a stává se jistou formou domácí psychoterapie. Nejdůležitější po traumatickém zážitku je pro dítě znovuzískání důvěry k rodičům, nebo po jejich ztrátě navázání vztahu s blízkými členy rodiny a pocit bezpečí. Nový pes v rodině je středem zájmu a pomáhá jejím členům zaujmout nové role. Rodina pak dobrovolně tráví při venčení nebo hře čas společně. Dítě v takovém případě necítí potřebu strhávat na sebe pozornost nežádoucím (delikventním) chováním.
Další důležitou oblastí je zachování stejného režimu, nebo chcete-li řádu v rodině i po tragické události. Pravidelná péče o psa, spojená s krmením, venčením a veterinárním dohledem tento režim zajistí. Je významná především pro starší děti, které ji zvládnou a cítí tak zodpovědnost za něčí život. Úroveň jejich zodpovědnosti je přímo úměrná s vlastním sebehodnocením a v kritický čas pomůže zapomenout. I zde však platí zlatá střední cesta. Ačkoli se zpočátku zdá, že práce spojená se psem nebo nový koníček pomáhá překlenout krušné období, zátěže dítěte by neměla být k jeho věku nepřiměřená. Mohla by totiž ohrozit vývoj dítěte. Neméně důležitá je snaha o udržení kontaktu s dětmi stejného věku. Také tady pes dítěti pomůže nenásilnou formou vztahy s vrstevníky obnovit nebo navázat nové v kolektivu se stejným zájmem.
Kynologie nabízí dětem mnoho vyžití se psem v létě i v zimě. Široký výběr plemen umožní spokojenost rodině s velkými nároky na výdej fyzické energie i rodině dávající přednost pasivnější rekreaci. Ve sportu, kterému se dítě se psem bude věnovat, pochopí význam prohry a vítězství, jež je pro budoucí život přínosem. Při výchově a výcviku psa se naučí motivaci. Nutnosti pochvaly, ale i přiměřeného trestu. V kolektivu (například na cvičišti) se dítě naučí respektovat autoritu a zkušenosti. Naučí se interakci s lidmi různého stáří, ale bude je podrobovat i vlastní kritice a utvoří si objektivní náhled. V takovém kolektivu si najde vzor a rozhodne se pro vlastní cestu k cíli.
Pes v každém případě pozitivně ovlivní rodinu, která si ho pořídila. A přestože dítě nevyrůstá v kompletní nebo harmonické rodině, je pes schopen uspokojit některé jeho potřeby a obohatit mu citový život. Společným soužitím v rodině a sdělováním si vzájemných pocitů se dítě učí vcítit do druhého (empatii).
Vzor „zdravé rodiny, mezilidských vztahů a opory často chyběl dětem, které se později dopustily vážných trestných činů.“
(MIKOLÁŠOVÁ, Karin. Pomůže nám pes?. Pes přítel člověka. 2005, roč. 50, č. 3, s. 81.)

Se psy, s králíky nebo s morčaty chodí terapeuti za dětmi na onkologii
Prolamují bariéry při úzkostech, traumatech, depresích, návalech samoty a beznaděje, které přináší řada nemocí nebo stáří. Začíná to dotykem, pohlazením, úsměvem, několika slůvky. V člověku se zase začíná probouzet zájem o komunikaci a o okolní svět, zase začíná projevovat city. Terapie pomocí zvířat pomáhá při neurózách, epilepsii a autismu (porucha, která naruší schopnost navazovat vztahy), ale také nevidomým, neslyšícím, dětem postiženým obrnou a tak dál.
V přítomnosti zvířat, která dovedou vzbudit lásku člověka, se cítíme bezpeční a milovaní. Dotek jemné srsti a pozorný pohled například psa, který naslouchá, neodmlouvá a nekritizuje, prospívá jak zdravým, tak nemocným. A může pomoci i tehdy, když člověku nepomáhají ani léky.

Člověk a zvíře v terapii – fakta

Zájem o kladné působení zvířat na zdraví lidí začal přibližně v 60. letech minulého století v USA, když Boris Levinson, psycholog pracující s dětmi, které mají potíže se sociální adaptací, všiml, že některé děti, které s ním odmítaly komunikovat, mluvily s jeho psem a využil toho jako součást terapie. Postupně se mu podařilo docílit, aby dítě komunikovalo i s ním. Byl to podnět k tomu, aby dětští psychiatři a psychologové začali zkoumat kladné působení zvířat jako součást léčebného procesu.

Koncem šedesátých a pak v sedmdesátých letech se odborníci v řadě zemí začali zajímat o to, jaký význam mají zvířata při sociální rehabilitaci lidí. Např. Lidé na procházce se psem zapřádají hovor s dalším člověkem se psem. Zvířata mají kladný vliv na vzájemné vztahy mezi lidmi. Dávají jim možnost společné činnosti a společných zájmů.
Účinky canisterapie jsou zjevné až po delší době. "Je to dlouhodobá záležitost, výsledky jsou vidět po půl roce nebo po roce," říká. Canisterapie má velice široké pole působnosti. Určená je například k rehabilitačním účelům, dětem s poruchami učení, seniorům a také mentálně postiženým. "U hodně mentálně retardovaných dětí je pokrok podstatně rychlejší než třeba u dětí se specifickými poruchami učení,"
Psi pomáhají dětem zvýšit sebevědomí, vnáší mezi ně pohodu. "Pokud má dítě špatné rodinné zázemí, může si své problémy na psovi ventilovat a vytvořit si k němu kladný vztah. Spousta dětí s poruchami dyslexie a dysgrafie se u pejsků projevuje daleko klidněji. Čtou jim, i když před lidmi se stydí. Také děti s poruchami řeči si s pejsky rády povídají, protože ti je nekritizují. Ke každému se chovají velice kladně a nikoho neshazují. Dokáží také vycítit, zda jsou se zdravým nebo postiženým člověkem,"
Je zajímavé, že známí psychoanalytici Freud a Sullivan měli vždy ve své ordinaci psy, ačkoliv nám není známo, zda tato zvířata hrála roli v terapeutickém procesu. Levinson udává, že 33 % klinických psychologů ve Spojených státech používá zvířat jako pomoci v terapii a zdá se, že psi jsou nejoblíbenějším druhem.
Specifické znaky, které činí psy tak oblíbenými v terapii, byly definovány Corsonovými. Je to jejich schopnost poskytovat kladné emoce a dotykový kontakt v každé době a za každé situace spolu s dětsky naivní důvěrou, kterou psi vůči lidem chovají – to vyvolává obdobnou reakci u lidí, kteří zase dávají důvěru psovi a kteří se cítí za zvíře odpovědni.
Z některých výzkumů vyplývá, že komunikace mezi člověkem a psem je daleko úspěšnější než mezi člověkem a jeho vlastním dítětem. Psi jsou bráni jako naprosto otevření a čestní partneři bez racionálního vysvětlování a vedlejších motivů. Problémy, které se objevují v komunikaci mezi lidmi, jsou zde minimalizovány.
Psi mají podstatný význam v procesu nonverbální komunikace, a to proto, že vyvolávají důvěru, jistotu a pocit sebedůvěry a zároveň zmenšují pocit nedůvěry, odcizení a nízkého sebeocenění. Výzkumná potvrzení důležitosti nonverbální komunikace ve vývoji člověka – oční kontakt, dotyk, mimika a gestikulace – vedly k použití psů na psychiatrických klinikách v případech nedostatku komunikativních dovedností anebo odmítání kontaktu u pacientů.
Podle Corsonových má být terapie pomocí zvířat (Pet – facilitated psychotherapy) podporou a ne nahrazením jiných forem psychoterapie. Může být cenným nástrojem v psychoterapeutickém procesu a je významným zdrojem v procesu resocializace. Úspěch této terapie je podpořen faktem, že pacienti často akceptují „psí lásku“ mnohem snadněji než náklonnost lidí. Přirozený vztah se psem se tak stává příčinou zvýšení pacientova pocitu odpovědnosti, sebeocenění a jistoty. Terapie se zvířetem je možností, jak uvést pacienta do reality. Nejenže díky interakci se zvířetem a jeho reakcemi je posilován vlastní systém sebehodnocení u pacienta, ale zároveň si pacient začíná být vědom limitů vlastního chování a zákonitostí vzájemného působení.
V terapii je ovšem třeba postupovat pomalu a s ohledem na pacienta, to platí zejména u psychiatricky nemocných pacientů. První kontakt se psem nebo s jiným zvířetem by se měl uskutečnit buď u postele pacienta, nebo v příbytku zvířete – záleží to na stupni odmítnutí nebo přijetí pacienta. První kontakty i další průběh terapie jsou nahrány na video stejně jako vzájemné vztahy pacientů. Terapeut může zaznamenat velmi rychlý terapeutický pokrok. Z videomateriálu bylo zřejmé, že pacienti byli bezprostřednější a spontánnější ve verbálních reakcích ke psům i ke druhým lidem. Dětští pacienti si například začínají opět povídat s druhými dětmi a ptají se, zda by nemohli vidět psy častěji a jestli by nemohli v péči o zvíře pomoci.
Jakmile pacient zakusí vztah se psem, jeho aktivita se výrazně zvýší. V některých případech byli pacienti brzy schopni pohybovat se se psem po klinice a začínali o psovi mluvit s druhými. Když byli pacienti z kliniky propouštěni, často projevovali přání vzít si psa domů.
Corsonovi užívali tohoto typu terapie zvlášt v případech, kdy selhaly všechny jiné formy terapie, například u pacientů extrémně introvertovaných, odmítajících kontakty s jinými lidmi a také u hluchých pacientů. Z padesáti pacientů, kteří se této terapii podrobili, nezaznamenali účinek pouze ve třech případech, a to proto, že pacienti zvíře zcela odmítali. U zbývajících pacientů zaznamenali zvýšené pocity sebevědomí, touhu po samostatnosti a zvýšený pocit odpovědnosti. Tyto pocity byly v přímém poměru ke stupni péče a odpovědnosti pacientů vůči psům.
Corsonovi zdůrazňují, že výběr terapeutických zvířat podléhá povaze duševní poruchy a dílčím okolnostem pacientova onemocnění. Z vývojově vyšších zvířat existuje nejvíce zkušeností se psy, kočkami a s některými domácími ptáky – andulky, papoušci, kanárci. Z užitkových zvířat potom s kozami, ovcemi a s drůbeží. Kůň má mezi zvířaty zvláštní postavení. Je určený zejména pro rehabilitaci a pro rekreační účely. Z menších zvířat jsou uváděni křečci, morčata, králící a myši. Velice populární je pro své estetické a relaxační účinky také chování akvarijních rybek. Pro terapeutické účely doporučují Corsonovi psy. Jednou z výhod jejich použití je široká škála různých plemen nabízející plemena různých velikostí, povah a vzorců chování.
Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek697.htm>

Canisterapie

Canisterapie

Od doby Levinsonových výzkumů víme, že vztah člověk – zvíře dokáže vyvolat pozitivní sociální a emocionální, ba přímo terapeutické účinky, které mohou přispět ke zlepšení zdravotního stavu člověka. Na počátku jeho práce stálo náhodné setkání jeho psa a emocionálně postiženého dítěte, které s Levinsonem nikdy přímo nekomunikovalo, ale o psa zájem mělo. Další vztah mezi tímto dítětem a psem se stal cestou ke konečnému uzdravení dítěte, a Levinson začal používat domácí zvířata jako součást terapie. Ověřil si, že zvířata fungují jako přechodné objekty, kdy si dítě nejprve vytvoří vztah se zvířetem a posléze i s terapeutem a dalšími lidmi. Levinson zformuloval hypotézu, podle níž zvířata nepředstavovala způsob vyléčení, ale působila jako sociální katalyzátor, který zahajuje a podněcuje sociální kontakt.
V dětské terapii mohou být psi její nenahraditelnou součástí. Tato forma terapie je velmi vhodná u diagnóz smyslových poruch nebo poruch chování a prožívání, které mají kořeny v nedostatku emocionálního pocitu bezpečí v raném vývoji dítěte. Jak poukazuje Levinson, existuje důležitý rozdíl mezi hrou se zvířaty a hrou s panenkami nebo jinými hračkami. Dítě totiž velmi brzy u zvířete zjistí, že jsou jeho city opětovány a že jsou vzájemné. Díky vztahu se psem zakouší dítě cennou emocionální podporu. Zvyšuje se jeho důvěra ve psa i důvěra v sebe.
Velkou roli hraje pes v terapii dospívajících, pro které je domov zdrojem konfliktů. Důležitá je rovněž terapeutická hodnota psů v péči o děti, které mají problémy osvobodit se od svých matek a začít s nezávislým emocionálním rozvojem. Handicapovaným dětem pomáhají psi prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění. Navíc styk se zvířaty obohacuje rejstřík dětských zájmů a schopností.
„Základní terapeutické možnosti psů se ukázaly také ve spojení s neurotickými symptomy, při konfliktech mezi rodiči a dětmi, při nedostatku komunikačních dovedností a při symptomech autismu, včetně odmítání kontaktu s lidmi a jako odborná pomoc dětem, které vyrůstaly v rodinách, kde docházelo k násilí, nebo byly sexuálně zneužívány či se musely podrobit příliš autoritativní výchově, je samozřejmá. Kromě této odborné pomoci však může situaci zlepšit i pes.
Ať už došlo v rodině k jakýmkoli problémům, je volba pořízení psa vhodná a stává se jistou formou domácí psychoterapie. Nejdůležitější po traumatickém zážitku je pro dítě znovuzískání důvěry k rodičům, nebo po jejich ztrátě navázání vztahu s blízkými členy rodiny a pocit bezpečí. Nový pes v rodině je středem zájmu a pomáhá jejím členům zaujmout nové role. Rodina pak dobrovolně tráví při venčení nebo hře čas společně. Dítě v takovém případě necítí potřebu strhávat na sebe pozornost nežádoucím (delikventním) chováním.
Další důležitou oblastí je zachování stejného režimu, nebo chcete-li řádu v rodině i po tragické události. Pravidelná péče o psa, spojená s krmením, venčením a veterinárním dohledem tento režim zajistí. Je významná především pro starší děti, které ji zvládnou a cítí tak zodpovědnost za něčí život. Úroveň jejich zodpovědnosti je přímo úměrná s vlastním sebehodnocením a v kritický čas pomůže zapomenout. I zde však platí zlatá střední cesta. Ačkoli se zpočátku zdá, že práce spojená se psem nebo nový koníček pomáhá překlenout krušné období, zátěže dítěte by neměla být k jeho věku nepřiměřená. Mohla by totiž ohrozit vývoj dítěte. Neméně důležitá je snaha o udržení kontaktu s dětmi stejného věku. Také tady pes dítěti pomůže nenásilnou formou vztahy s vrstevníky obnovit nebo navázat nové v kolektivu se stejným zájmem.
Kynologie nabízí dětem mnoho vyžití se psem v létě i v zimě. Široký výběr plemen umožní spokojenost rodině s velkými nároky na výdej fyzické energie i rodině dávající přednost pasivnější rekreaci. Ve sportu, kterému se dítě se psem bude věnovat, pochopí význam prohry a vítězství, jež je pro budoucí život přínosem. Při výchově a výcviku psa se naučí motivaci. Nutnosti pochvaly, ale i přiměřeného trestu. V kolektivu (například na cvičišti) se dítě naučí respektovat autoritu a zkušenosti. Naučí se interakci s lidmi různého stáří, ale bude je podrobovat i vlastní kritice a utvoří si objektivní náhled. V takovém kolektivu si najde vzor a rozhodne se pro vlastní cestu k cíli.
Pes v každém případě pozitivně ovlivní rodinu, která si ho pořídila. A přestože dítě nevyrůstá v kompletní nebo harmonické rodině, je pes schopen uspokojit některé jeho potřeby a obohatit mu citový život. Společným soužitím v rodině a sdělováním si vzájemných pocitů se dítě učí vcítit do druhého (empatii).
Vzor „zdravé rodiny, mezilidských vztahů a opory často chyběl dětem, které se později dopustily vážných trestných činů.“
(MIKOLÁŠOVÁ, Karin. Pomůže nám pes?. Pes přítel člověka. 2005, roč. 50, č. 3, s. 81.)

Se psy, s králíky nebo s morčaty chodí terapeuti za dětmi na onkologii.
Prolamují bariéry při úzkostech, traumatech, depresích, návalech samoty a beznaděje, které přináší řada nemocí nebo stáří. Začíná to dotykem, pohlazením, úsměvem, několika slůvky. V člověku se zase začíná probouzet zájem o komunikaci a o okolní svět, zase začíná projevovat city. Terapie pomocí zvířat pomáhá při neurózách, epilepsii a autismu (porucha, která naruší schopnost navazovat vztahy), ale také nevidomým, neslyšícím, dětem postiženým obrnou a tak dál.
V přítomnosti zvířat, která dovedou vzbudit lásku člověka, se cítíme bezpeční a milovaní. Dotek jemné srsti a pozorný pohled například psa, který naslouchá, neodmlouvá a nekritizuje, prospívá jak zdravým, tak nemocným. A může pomoci i tehdy, když člověku nepomáhají ani léky.

Člověk a zvíře v terapii - Fakta

Člověk a zvíře v terapii - fakta

Zájem o kladné působení zvířat na zdraví lidí začal přibližně v 60. letech minulého století v USA, když Boris Levinson, psycholog pracující s dětmi, které mají potíže se sociální adaptací, všiml, že některé děti, které s ním odmítaly komunikovat, mluvily s jeho psem a využil toho jako součást terapie. Postupně se mu podařilo docílit, aby dítě komunikovalo i s ním. Byl to podnět k tomu, aby dětští psychiatři a psychologové začali zkoumat kladné působení zvířat jako součást léčebného procesu.

Koncem šedesátých a pak v sedmdesátých letech se odborníci v řadě zemí začali zajímat o to, jaký význam mají zvířata při sociální rehabilitaci lidí. Např. Lidé na procházce se psem zapřádají hovor s dalším člověkem se psem. Zvířata mají kladný vliv na vzájemné vztahy mezi lidmi. Dávají jim možnost společné činnosti a společných zájmů.
Účinky canisterapie jsou zjevné až po delší době. "Je to dlouhodobá záležitost, výsledky jsou vidět po půl roce nebo po roce," říká. Canisterapie má velice široké pole působnosti. Určená je například k rehabilitačním účelům, dětem s poruchami učení, seniorům a také mentálně postiženým. "U hodně mentálně retardovaných dětí je pokrok podstatně rychlejší než třeba u dětí se specifickými poruchami učení,"
Psi pomáhají dětem zvýšit sebevědomí, vnáší mezi ně pohodu. "Pokud má dítě špatné rodinné zázemí, může si své problémy na psovi ventilovat a vytvořit si k němu kladný vztah. Spousta dětí s poruchami dyslexie a dysgrafie se u pejsků projevuje daleko klidněji. Čtou jim, i když před lidmi se stydí. Také děti s poruchami řeči si s pejsky rády povídají, protože ti je nekritizují. Ke každému se chovají velice kladně a nikoho neshazují. Dokáží také vycítit, zda jsou se zdravým nebo postiženým člověkem,"
Je zajímavé, že známí psychoanalytici Freud a Sullivan měli vždy ve své ordinaci psy, ačkoliv nám není známo, zda tato zvířata hrála roli v terapeutickém procesu. Levinson udává, že 33 % klinických psychologů ve Spojených státech používá zvířat jako pomoci v terapii a zdá se, že psi jsou nejoblíbenějším druhem.
Specifické znaky, které činí psy tak oblíbenými v terapii, byly definovány Corsonovými. Je to jejich schopnost poskytovat kladné emoce a dotykový kontakt v každé době a za každé situace spolu s dětsky naivní důvěrou, kterou psi vůči lidem chovají – to vyvolává obdobnou reakci u lidí, kteří zase dávají důvěru psovi a kteří se cítí za zvíře odpovědni.
Z některých výzkumů vyplývá, že komunikace mezi člověkem a psem je daleko úspěšnější než mezi člověkem a jeho vlastním dítětem. Psi jsou bráni jako naprosto otevření a čestní partneři bez racionálního vysvětlování a vedlejších motivů. Problémy, které se objevují v komunikaci mezi lidmi, jsou zde minimalizovány.
Psi mají podstatný význam v procesu nonverbální komunikace, a to proto, že vyvolávají důvěru, jistotu a pocit sebedůvěry a zároveň zmenšují pocit nedůvěry, odcizení a nízkého sebeocenění. Výzkumná potvrzení důležitosti nonverbální komunikace ve vývoji člověka – oční kontakt, dotyk, mimika a gestikulace – vedly k použití psů na psychiatrických klinikách v případech nedostatku komunikativních dovedností anebo odmítání kontaktu u pacientů.
Podle Corsonových má být terapie pomocí zvířat (Pet – facilitated psychotherapy) podporou a ne nahrazením jiných forem psychoterapie. Může být cenným nástrojem v psychoterapeutickém procesu a je významným zdrojem v procesu resocializace. Úspěch této terapie je podpořen faktem, že pacienti často akceptují „psí lásku“ mnohem snadněji než náklonnost lidí. Přirozený vztah se psem se tak stává příčinou zvýšení pacientova pocitu odpovědnosti, sebeocenění a jistoty. Terapie se zvířetem je možností, jak uvést pacienta do reality. Nejenže díky interakci se zvířetem a jeho reakcemi je posilován vlastní systém sebehodnocení u pacienta, ale zároveň si pacient začíná být vědom limitů vlastního chování a zákonitostí vzájemného působení.
V terapii je ovšem třeba postupovat pomalu a s ohledem na pacienta, to platí zejména u psychiatricky nemocných pacientů. První kontakt se psem nebo s jiným zvířetem by se měl uskutečnit buď u postele pacienta nebo v příbytku zvířete – záleží to na stupni odmítnutí nebo přijetí pacienta. První kontakty i další průběh terapie jsou nahrány na video stejně jako vzájemné vztahy pacientů. Terapeut může zaznamenat velmi rychlý terapeutický pokrok. Z videomateriálu bylo zřejmé, že pacienti byli bezprostřednější a spontánnější ve verbálních reakcích ke psům i ke druhým lidem. Dětští pacienti si například začínají opět povídat s druhými dětmi a ptají se, zda by nemohli vidět psy častěji a jestli by nemohli v péči o zvíře pomoci.
Jakmile pacient zakusí vztah se psem, jeho aktivita se výrazně zvýší. V některých případech byli pacienti brzy schopni pohybovat se se psem po klinice a začínali o psovi mluvit s druhými. Když byli pacienti z kliniky propouštěni, často projevovali přání vzít si psa domů.
Corsonovi užívali tohoto typu terapie zvlášt v případech, kdy selhaly všechny jiné formy terapie, například u pacientů extrémně introvertovaných, odmítajících kontakty s jinými lidmi a také u hluchých pacientů. Z padesáti pacientů, kteří se této terapii podrobili, nezaznamenali účinek pouze ve třech případech, a to proto, že pacienti zvíře zcela odmítali. U zbývajících pacientů zaznamenali zvýšené pocity sebevědomí, touhu po samostatnosti a zvýšený pocit odpovědnosti. Tyto pocity byly v přímém poměru ke stupni péče a odpovědnosti pacientů vůči psům.
Corsonovi zdůrazňují, že výběr terapeutických zvířat podléhá povaze duševní poruchy a dílčím okolnostem pacientova onemocnění. Z vývojově vyšších zvířat existuje nejvíce zkušeností se psy, kočkami a s některými domácími ptáky – andulky, papoušci, kanárci. Z užitkových zvířat potom s kozami, ovcemi a s drůbeží. Kůň má mezi zvířaty zvláštní postavení. Je určený zejména pro rehabilitaci a pro rekreační účely. Z menších zvířat jsou uváděni křečci, morčata, králící a myši. Velice populární je pro své estetické a relaxační účinky také chování akvarijních rybek. Pro terapeutické účely doporučují Corsonovi psy. Jednou z výhod jejich použití je široká škála různých plemen nabízející plemena různých velikostí, povah a vzorců chování.
Dostupné z: <http://www.rodina.cz/clanek697.htm>

Člověk a zvíře v terapii - Praxe

Člověk a zvíře v terapii - Praxe

V srpnu 1998 uspořádala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity týdenní integrační tábor s canisterapeutickým zaměřením. Celá akce proběhla na výcvikové základně fakulty v Hradcích u Lipí.

Cílem tohoto projektu bylo objektivně zhodnotit působení psa na psychosociální problémy dětí.

Metodika: Tábora se zúčastnilo 15 dětí ve věku 7-11 let. Polovina dětí měla lehké mentální postižení a/nebo lehké výchovné problémy. Jako terapeuté působili psi těchto plemen: bernský salašnický pes, černý labrador, zlatý retrívr, leonberger. černý a zlatý kokršpaněl a vipet. Vliv psů jako společníků dětí na táboře jsme se pokusili zachytit dotazníkovou akcí (dotazník vypracoval a vyhodnotil prof. Matějček), soustavnějším sledováním pomocí videozáznamu a fotodokumentací (viz. následující stránky). Chtěli jsme zjistit, zda děti přítomnost psů na táboře vůbec nějak zaznamenávají, jaký postoj k nim zaujímají a zdali lze kontakt dětí se zvířaty hodnotit v dimenzi pozitivní - negativní. Do šetření byli pojaty tři okruhy osob: děti, jejich rodiče a veškerý personál tábora. Při zahájení tábora dostaly děti stručný dotazník. S dětmi mladší věkové skupiny, které samy nečetly a nepsaly, vyplňoval dotazník někdo z vedoucích. Děti také kreslily obrázek rodiny a rodiny "začarované do zvířat". Poněkud rozšířenější dotazník dostaly děti znovu po skončení tábora. Všichni členové personálu dostali stručný dotazník na začátku tábora, rodiče dětí jen po jeho skončení.

Výsledky: Zde si dovolíme ocitovat hodnocení prof. Matějčka: "Úvodní otázka zjišťovala, zdali v domácnosti dětí jsou nějaká zvířata. Žádné ze šesti dětí v mladší skupině nemá doma psa a jen dvě mají nějaká jiná zvířata v blízkosti (králíky, kočku, želvu). Všechny tyto děti však sebevědomě (pro mladší školní věk zcela typicky) uvádějí, že se psů vůbec nebojí. Za příjemné psí vlastnosti pokládají nejčastěji, "že si rádi hrají" a za nepříjemné, "že koušou, vrčí, kňučí", čili právě ty projevy, které nahánějí strach. Dvě děti, až budou velké, by nechtěly žádné zvíře, čtyři by chtěly psa a dvě k tomu navíc ještě koně a kočku. V kresbě "začarované rodiny" se pes objevuje čtyřikrát. Skupina starších dětí má zřetelně jiné charakteristiky. Jen v jedné rodině nemají žádné zvíře, v 6 rodinách je pes a k němu často ještě jiné zvířátko, ve 2 rodinách jsou jen jiná zvířata. Šest dětí zcela realisticky říká, že se psů trochu bojí, ale jen některých. Na psech pozitivně hodnotí, že dovedou hlídat, že se s nimi dá mazlit atd., naopak nepříjemně působí, že slintají, a ovšem i koušou. Častěji se však objeví tvrzení paušální, vyjadřující pozitivní vztah - "mají všechny příznivé vlastnosti a nepříznivé nemají žádné". Jen jedno dítě by v budoucnu žádné zvíře nechtělo, zato psa by chtělo osm dětí. V "začarované rodině" pes reprezentuje některou osobu pětkrát. Závěrečný dotazník dětí dobře dokumentuje posun v několika směrech, i když základní charakteristiky skupin se samozřejmě nemění. Děti se zřejmě o psech mnoho dověděly a mnohé si samy povšimly - v dotaznících to dovedou vyjádřit. Tak například mladší děti si povšimnou, že psi se také dají koupat a že jsou hodní, ale vědí také, že mohou trpět vzteklinou. Už by nechtěly jen pejska obecně, ale bernardýna, dogu apod. I fantazie má určitější náplň - na táboře by příště chtěly např. tygra, slona, zajíce, lva, koně apod. Zcela obdobně je tomu u dětí starší skupiny. Nechtěly by jen psa, nýbrž zlatého retrívra, zlatého kokršpaněla apod., chtěly by mít konkrétně "tři psy", popřípadě "hodně psů" a ovšem "vlastního pejska". Na táboře by v příštím roce měl být např. slon, velryba, také kocour. Chlapec, který si na začátku nepřál žádné zvíře, by nyní chtěl papouška. Typické je celkové hodnocení tábora od veskrze pozitivního ("nic lepšího nemůže být") až po negativní ("na tábor už nechci, protože pršelo"), pozitivní hodnocení však rozhodně převažuje. Pozitivní rysy zřetelně převažují i v hodnocení rodičů. Oceňují různé složky tábora, za přínos vesměs považují vedení dětí k samostatnosti a celkové "přírodní" zaměření celého programu. V šesti případech ze sedmi výslovně uvádějí, že dítě doma spontánně vyprávělo o psech na táboře (zná i jméno psa). Psi podle mínění rodičů byli nepochybně významným činitelem. Na přímou otázku odpovídají rodiče vesměs jednoznačně: "Ano, má to význam!". Závěrem profesor Matějček konstatuje: "V krátkodobé perspektivě možno zaznamenat zřetelný vliv přítomnosti zvířat na prožívání tábora ze strany dětí a zprostředkovaně i ze strany jejich rodičů. Psi jako společníci dětí vnášejí zcela specifické oživení do programu tábora, zaujmou pozornost dětí a nepochybně rozšiřují i okruh jejich vědomostí a zájmů, a to nejen o psy, nýbrž celkově o přírodu. Emocionální přínos je patrný i z víceméně jednoznačně kladného hodnocení tábora, jak je samy děti vyjadřují v dotaznících a jak je nezávisle později zaznamenávají i rodiče podle jejich spontánních projevů".

Sami vedoucí pozorovali viditelné zlepšení zvláště některých dětí v komunikaci s ostatními vrstevníky i vedoucími. Dá se říct, že vztah dětí k pejskům se vyvíjel ve větší či menší míře dle následující škály: obava až strach ze zvířete - osmělování a první pohlazení (pasivně s vedoucím) - aktivní samostatné vyhledávání společnosti a fyzického kontaktu se psem

Hodnocení jednotlivých psích terapeutů. Výborně se osvědčil bernský salašnický pes Míša, leonbergří fenka Besinka a černý kokršpaněl Quido. Velmi vhodnou byla také fenka zlatého retrívra Eržika. Fenka druhého bernského salašnického psa Wanda reagovala na většinu dětí poněkud plaše, ale některým naopak dovolila téměř vše. Jako nevhodní pro hromadnou canisterapii se ukázali vipet a zlatý kokršpaněl. První se projevoval agresivně a druhý byl naopak velmi plachý a bázlivý. Byl by vhodnější spíše pro individuální canisterapii v rodinném prostředí.
Dostupné z: <http://tichacek.neco.cz/old_pages/tabory/hradce_psi_98/texty.html>